Ťažba nerastných surovín

kolo_1

Získajte ešte viac údajov bez ohrozenia

mine_ebee
Bezpečnosť na prvom mieste

 

Každý kto pracuje na ťažbe nerastných surovín vie, že bezpečnosť pri práci má prvoradý význam. Získanie presných priestorových údajov má pre túto oblasť veľký význam, senseFly drony ako eBee Plus alebo albris značne skracujú čas na získanie cenných informácií a skracujú čas geodetov ktorí sa nemusia pohybovať na nebezpečných miestach bane.

Zber údajov prostredníctvom dronov vám zaručene zvýši produktivitu a ušetrí vám čas pri projektoch, kde spracovanie trvá niekoľko dní až týždňov s použitím klasických geodetických metód. Naviac vďaka možnosti získať snímky z dronu nie je nutné aby sa zamestnanci pohybovali na nestabilných alebo nebezpečných miestach kde prebieha ťažba.

S menším počtom hodín na získanie presných údajov, ortofotosnímok s vysokým rozlíšením a bez ďalších údajov sa vaše náklady výrazne znížia. Podľa skúsenosti existujúcich používateľov dronov senseFly sa cena dronu porovnateľná s GNSS zariadením vráti už v priebehu pár mesiacov.

Pridaná hodnota pri použití senseFly dronov

 • Manažment bane a hromád
 • Komunikácia na denných / týždenných ťažobných plánoch
 • Optimalizácia povrchových prepravných trás v bani
 • Posudzovanie a kontrola škôd spôsobených poveternostnými vplyvmi
 • Zmena  polohy ciest v bani, úprava skládok a tažobných jám
 • Geotechnické vlastnosti
 • Monitoring stability povrchu bane
 • Spoločné mapovanie
 • Kontrola ťažby na voľných územiach
 • Mapovanie veľmi strmých neprístupných svahov
 • Modelovanie aktuálneho povrchu pre navrhnutie ideálneho odstrelu
 • Údaje pred odstrelom a po odstrele
 • Identifikácia zlyhania a poškodenie stien
 • Manažment vyťažených hromád
 • Kontrola svahov a plánovanie prieskumu
 • Odvodňovací a vodný manažment
 • Kontrola povodia a mapovanie vodného toku
 • Tepelná detekcia prítokov podzemnej vody
 • Manažment hlušiny
 • Štúdie realizovateľnosti
 • Pokrok v kontrole a podávania správ
 • Priehradné steny a kontrola kvality konštrukcie
 • Odhad zdrojov
 • Modelovanie geofyzikálnych veličín rozvodia / spádovej oblasti
 • Podporné fotografovanie (využitie pôdy, SEIA atď.)
 • Vytváranie správ
 • Detekcia erózií
 • Sledovanie zmien vegetácie
 • Sledovanie záplavových území
 • Mapovanie okolitých rastlinných a živočíšnych druhov
 • Kataster
 • Vlastnícke vzťahy
 • Bezpečnosť lomu
 • Koridory a kontrola hraníc
 • Vzťah  spoločnosti  / odbytu
 • Vplyv informácií
 • Nepriame zobrazenie