Ťažba nerastných surovín

kolo_1

Získajte ešte viac údajov bez ohrozenia

Ťažba nerastných surovín
Bezpečnosť na prvom mieste

 

Každý kto pracuje v oblasti ťažby nerastných surovín vie, že bezpečnosť pri práci má prvoradý význam. Získanie presných priestorových údajov má pre túto oblasť veľký význam. Drony senseFly eBee Plus alebo albris značne skracujú čas na získanie cenných informácií a skracujú čas geodetov, ktorí sa musia pohybovať na nebezpečných miestach lomu.

Zber údajov prostredníctvom dronov vám zaručene zvýši produktivitu a ušetrí vám čas pri projektoch, kde spracovanie trvá niekoľko dní až týždňov s použitím klasických geodetických metód. Naviac vďaka možnosti získať snímky z dronu nie je nutné aby sa zamestnanci pohybovali na nestabilných alebo nebezpečných miestach kde prebieha ťažba. Podľa skúsenosti existujúcich používateľov dronov senseFly sa cena dronu porovnateľná s GNSS zariadením vráti už v priebehu pár mesiacov.

SenseFly ponúka kompletné riešenie pre celý proces – od prípravy letu až po spracovanie údajov v kancelárii a následné aplikovanie výsledkov – ťažba nerastných surovín 360.

PDF

360 ťažba nerastných surovín
Výpočet kubatúr pomocou dronu
Rýchly prehľad o množstve vyťaženej horniny v lome

Digitálny model povrchu lomu vám umožňuje detailne vypočítať množstvo vyťaženej horniny v lome. Na základe porovnania s predošlým letom, alebo pôvodnou mapou lomu dokážete spoľahlivo vypočítať jednotlivé výkopy, násypy a celkové množstvo odvezenej hmoty. Oproti konvenčnému geodetickému meraniu je model z UAS detailnejší a trpí menšou mierou generalizácie (zjednodušenia). Pomocou UAS vyhotovíte model s hustotou bodov až 5 cm, čím dokážete zachytiť aj tie najmenšie teréne prvky.

V prípade, že vlastníte lom a potrebujte jednorázový alebo pravidelný monitoring pohybu kameniva, kontaktujte nás. Dohodneme si spoločné stretnutie, kde si preberieme všetky možnosti.

Ťažba nerastných surovín

Pridaná hodnota pri použití senseFly dronov

 • Manažment bane a hromád
 • Komunikácia na denných / týždenných ťažobných plánoch
 • Optimalizácia povrchových prepravných trás v bani
 • Posudzovanie a kontrola škôd spôsobených poveternostnými vplyvmi
 • Zmena  polohy ciest v bani, úprava skládok a tažobných jám
 • Geotechnické vlastnosti
 • Monitoring stability povrchu bane
 • Spoločné mapovanie
 • Kontrola ťažby na voľných územiach
 • Mapovanie veľmi strmých neprístupných svahov
 • Modelovanie aktuálneho povrchu pre navrhnutie ideálneho odstrelu
 • Údaje pred odstrelom a po odstrele
 • Identifikácia zlyhania a poškodenie stien
 • Manažment vyťažených hromád
 • Kontrola svahov a plánovanie prieskumu
 • Odvodňovací a vodný manažment
 • Kontrola povodia a mapovanie vodného toku
 • Tepelná detekcia prítokov podzemnej vody
 • Manažment hlušiny
 • Štúdie realizovateľnosti
 • Pokrok v kontrole a podávania správ
 • Priehradné steny a kontrola kvality konštrukcie
 • Odhad zdrojov
 • Modelovanie geofyzikálnych veličín rozvodia / spádovej oblasti
 • Podporné fotografovanie (využitie pôdy, SEIA atď.)
 • Vytváranie správ
 • Detekcia erózií
 • Sledovanie zmien vegetácie
 • Sledovanie záplavových území
 • Mapovanie okolitých rastlinných a živočíšnych druhov
 • Kataster
 • Vlastnícke vzťahy
 • Bezpečnosť lomu
 • Koridory a kontrola hraníc
 • Vzťah  spoločnosti  / odbytu
 • Vplyv informácií
 • Nepriame zobrazenie