Softvér Agisoft Metashape

eMotion

Objavujte inteligentnú fotogrametriu s Metashape.

Metashape Professional Edition

Profesionálny fotogrametrický sofvtér s množstvom funkcií ?

Jednoducho výkonný

Objavte 3D modelovanie so softvérom Metashape (pôvodný názov Agisoft Photoscan) pre rekonštrukciu 3D modelov pri použití nielen statických obrázkov. Program umožňuje produkovať nádherné výsledky automaticky, takmer bez akéhokoľvek manuálneho zásahu.

Metashape je sériový fotogrametrický nástroj na automatické generovanie textúrovaných polygonálnych modelov, georeferencovaných ortofotosnímok vo vysokom rozlíšení a výnimočne detailných Digitálnych Modelov Terénu.

Na základe najprogresívnejšej technológie vyvinutej AgiSoftom, umožňuje veľmi rýchle spracovanie a súčasne poskytujúc vysoko presné výsledky.

Metashape Professional Edition

Fotogrametrická triangulácia

Spracovanie rôznych typov snímok: leteké (nadir, šikmé), blízke, satelitné.

Automatická kalibrácia: frame (vrátane snímok “rybie oko”), snímky zo sférických a cylindrických objektívov.

Podpora spracovania projektov z viacerých kamier, či skenovaných  snímok s referenčnými značkami.

Klasifikácia a úprava Dense cloud (Bodového mračna)

Pokročilé úpravy modelu pre získanie presných výsledkov.

Automatická klasifikácia bodov do viacerých tried na prípravu ďalšieho spracovania.

Import a export s využitím výhod klasického pracovného postupu bodových údajov.

Digitálne výškové modely: vytváranie a úprava Digitálny model terénu / Digitálny model povrchu – DSM/DTM

Tvorba digitálneho modelu terénu či povrchu – v závislosti od projektu.

Georeferencovanie na základe metaúdajov EXIF / záznamu letov a informácii o kontrolných/ vlicovacích bodoch.

Podpora súradnicových systémov EPSG: WGS84, UTM a iné.

Konfigurovateľné výškové systémy založené na geoidoch.

Úprava výškových modelov: kreslenie lomových čiar alebo nástroje na úpravu.

Tvorba georeferencovaných ortofotosnímok

Vytvorenie ortofotosnímok: vo formáte GeoTiff, JPG, PNG ktoré sú plne kompatibilné s rôznymi GIS platformami alebo KML ktoré je možné jednoducho prezentovať napríklad v Google Earth.

Podpora exportu častí snímky pri veľkých plochách.

Farebná korekcia snímky pre homogenú textúru.

Funkcia tzv. “Ghost filtering” na automatické filtrovanie pohybujúcich sa predmetov.

Užívateľská možnosť definovania vlastných súradnicových systémov.

Podpora spracovania dát z laserového skenovania

Podpora atribútov leteckých údajov z laserového skenera.

Podpora registrovania laserových skenov.

Úprava skenov podľa markerov.

Vizualizácia laserových skenov v 3D prostredí.

Klasifikácia kontrolných bodov prispôsobených pre laserových skenov.

Podpora kontrolných, vlícovacích bodov /  mierky

Import vlícovacích bodov pre georeferencovanie a kontrolu presnosti dosiahnutých výsledkov.

Automatická detekcia kódovaných, nekódovaných mierok pre rýchle vkladanie vlícovacích bodov.

Nástroj mierky na možnosť nastavenia referenčnej vzdialenosti bez potreby presnej polohy snímok.

Meranie: vzdialenosti, plochy, objemy

Vstavané nástroje na meranie vzdialeností, plôch a objemov.

Na vykonanie pokročilejších metrických analýz je možné výsledky fotogrametrického spracovania preniesť do externých programov, vďaka rôznym formátom exportu.

Stereoskopické meranie

Profesionálne 3D monitory a 3D ovládače podporujú presnú a pohodlnú stereoskopickú vektorizáciu funkcií a účely merania.

Generovanie a textúrovanie 3D modelov

Použitie v rôznych aplikáciách: archeologické náleziská, artefakty, budovy, interiéry , objekty a iné.

Priame nahrávanie do rôznych online nástrojov a podpora exportu v mnohých používaných formátoch.

HDR realistické textúry.

Generovanie dlaždicových model

 Veľmi kvalitné textúrovanie modelov v pôvodnej mierke.

Podpora zdieľania cez platformu Cesium.

Modelovanie dynamických 4D scén

Spracovanie dát z viacerých kamier súčasne pre rôzne kreatívne projekty, kinematografiu, herný priemysel a iné.

Základ pre množstvo vizuálnych 3D efektov rekonštruovanými v časovej línii.

Vytváranie panoramatických snímok

3D rekonštrukcia pre snímky zachytené s rovnakou polohou kamery, s predpokladom snímok z dvoch kamier.

Tvorba 360° panoramatických snímok z jednej kamery.

Spracovanie multispektrálnych snímok

Podpora spracovania RGB, NIR, termálnych a multispektrálnych snímok.

Rýchle spracovanie na základe preferovaného spektrálneho kanála.

Generovanie viac-kanálových ortofotomozaiok a užívateľsky definovaných vegetačných indexov (pr. NDVI.

Automatická detekcia  elektrického vedenia.

Časovo efektívna detekcia líniových prvkov pri veľkých projektoch, s potrebou len pospájaných snímok.

Možnosť exportu výsledkov v 3D pre každú líniu samostatne.

Spracovanie satelitných snímok

Spracovanie panchromatických a multispektrálnych satelitných snímok.

Python a Java API

Možnosť dávkového spracovania projektu ale aj pokročilá automatizácia a prispôsobenie spracovania projektov vďaka jazyku Pythone a Java.

Sieťové spracovanie

Podpora spracovania veľkých projektov prostredníctvom lokálnej počítačovej siete na využitie kombinovaného výkonu viacerých počítačov.

Cloudové spracovanie

Výhoda spracovania veľkých rozsiahlych projektov aj na slabšom hardvéri prostredníctvom cloudového spracovania. Po nahratí snímok, stačí počkať na výsledok spracovania. Užívateľ má možnosť využiť pri zakúpenej licencii 50GB cloudového priestoru bezplatne.

Radi by ste videli samotné lietanie v teréne  spracovanie projektov? Kontaktujte nás a dohodneme si spoločné stretnutie.